GENERELLE VILKÅR FOR BRUK AV KREDITTFORMIDLINGSTJENESTEN OY SALUS GROUP AB [DIGIFINANS.NO]

Generelle vilkår

Disse bruksvilkårene (heretter kalt «Vilkår») gjelder for nettstedet Oy Salus Group Ab (heretter kalt «Salus Group» eller «Tjenesteleverandør») [DigiFinans.no] og andre nettsteder / domener eid eller administrert av Oy Salus Group Ab samt kredittformidlingstjenesten (heretter kalt «Tjenesten»). Brukeren bør grundig lese alle vilkår før bruk av Tjenesten.

Brukeren forplikter seg til å bruke Tjenesten i henhold til gjeldende lover, regler, tillatelser og krav. Vilkårene gjelder for alle brukerhandlinger i Tjenesten, uansett hvilken type arbeidsstasjon eller terminal Tjenesten er tatt i bruk på. Bruk av visse deler eller funksjoner av Tjenesten kan i tillegg være underlagt spesifikke vilkår.

Vilkårene utgjør sammen avtalevilkår mellom brukeren og Salus Group, og definerer brukerens og Salus Groups rettigheter og forpliktelser angående Tjenesten. Disse vilkårene gjelder en hver bruk av nettstedet og ved å bruke nettstedet godtar brukeren alle betingelsene.

Tjenesten, Vilkårene og kundeservice er tilgjengelig på nordiske språk. Kundeservicen er tilgjengelig via e-post, telefon eller kontaktskjema på nettstedene [digifinans.no] og [rahoitu.fi] innenfor kundeservice sine åpningstider

Du godtar og gir samtykke til at Oy Salus Group Ab og våre samarbeidende bankpartnere i de tilfeller det er mulig kan sende elektronisk gjenpartsbrev per e-post og SMS. Du erkjenner at søknaden og kredittinformasjonen kan sendes via Internett til den e-postadressen som er oppgitt i søknaden. Du har forståelse for at kredittinformasjon hentes inn av Oy Salus Group Ab og av våre samarbeidspartnere. Du er også klar over at Oy Salus Group Ab ikke selv tar noen kredittbeslutninger men kun fungerer som en formidler av opplysningene til forretningspartnere, slik at potensielle långivere kan vurdere din lånesøknad. Du gir fullmakt til Oy Salus Group Ab for innhenting av kredittopplysninger og ytterligere informasjon fra banker og långivere.

Tjenesteleverandør

Oy Salus Group Ab Org.nr: 2765805-6
Runeberginkatu 5B
00100 Helsingfors, Finland
Telefon (Finland): 358 341092000
Telefon (Norge): 47 21403734
E-post: info@salus.group

Tjenesteleverandøren er registrert i handelsregisteret i den finske Patent- og Registerstyrelsen. Hovedtjenesten til Tjenesteleverandøren er kredittformidling, det vil si formidling av finansielle tjenester (eksklusive f.eks. pensjon- og forsikringstjenester, mfl.).

Beskrivelse av tjenesten

Gjennom denne tjenesten kan det søkes om låneprodukter på et og samme sted. Søkerne fyller ut en lånesøknad med ønsket lånebeløp og tilbakebetalingstid. Tjenesteleverandøren videresender søknaden til de aktuelle lånegiverne som skal vurdere søknaden.

Tjenesteleverandøren tar ingen kredittavgjørelse, men fungerer som megler mellom partnerne. Når søker har mottatt et tilbud om lån, står søkeren fritt til å velge hvem de vil inngå avtale med. Søkeren er ikke forpliktet til å inngå avtale med Tjenesteleverandøren eller de samarbeidende lånegivere.

Etter å ha inngått en låneavtale, opprettes kundeforholdet direkte mellom brukeren og lånegiveren.

Tjenesteleverandøren er ikke pålagt å sende brukerens opplysninger videre til Tjenestens samarbeidende kreditorer eller lånegivere. Tjenesteleverandøren er heller ikke pålagt til å gi begrunnelse for beslutningsvedtak eller kredittvurderinger fra samarbeidende kreditorer eller lånegivere. Tjenesteleverandøren vil informere brukeren, dersom brukerens informasjon ikke videresendes, og hvis årsaken til å ikke videresende søknaden er basert på mottatt informasjon eller anmerkninger fra Kredittregisteret.

Tjenesten er gratis for brukerne, og Tjenesteleverandøren får sin godtgjørelse direkte fra sine samarbeidende lånegivere som Tjenesteleverandøren samarbeider med for å finne det mest fordelaktige tilbudet for brukeren.

I løpet av søknadsprosessen kan Tjenesteleverandøren kontakte brukeren via telefon, e-post eller SMS.

Bruk og registrering av tjenesten

Tilgang til Tjenesten skjer ved at Brukeren registrerer seg i enkelte deler av Tjenesten (f.eks. for å sende inn lånedsøknad). Lånesøknadens registrering krever at vedkommende er en myndig person som har fylt 18 år.

All informasjon du som bruker oppgir i forbindelse med registrering må være korrekt og riktig. Det er forbudt å oppgi falske opplysninger og videre kan fremleggelse av falsk informasjon føre til sanksjoner.

Ved registrering vil brukeren få tildelt et personlig brukernavn og førstegangspassord via e-post og SMS til sitt telefonnummer. Brukeren vil få muligheten til å endre passordet i extranet-tjenesten. Brukeren er ansvarlig for å hemmeligholde alle sine passord, videre er brukeren selv ansvarlig for alle besøk og transaksjoner gjort i brukerens navn i Tjenesten. Brukeren må kontakte Salus Group umiddelbart dersom brukeren mistenker eller oppdager at hans/hennes identitet eller opplysninger er blitt kjent for en uautorisert bruker. Salus Group har rett til å «fryse» og lukke brukerkontoer.

Ved søknad om lån gjennom Tjenesten godtar brukeren at lånesøknadens kredittbeslutning kan sendes elektronisk til brukerens e-postadresse. Brukeren godtar at kredittsjekkene som foretas gjennom Salus Group og samarbeidende lånegiver gjøres i samarbeid med samarbeidende kredittopplysningsbyråer (f.eks. Bisnode AS), videre kan brukerens bakgrunnssjekk kontrolleres gjennom å kontakte arbeidsgiveren som står oppført, i tillegg til kontroll av oppført telefonnummer. Brukeren godtar at Tjenesteleverandøren videreformidler kontrollresultatene til samarbeidende lånegivere. Personer med betalingsanmerkninger vil i utganspunktet ikke få innvilget lån. Tjenesteleverandøren kan ikke påvirke utlånsprosessen til sine samarbeidende finansinstitusjoner.

Brukeren tillater herved at Salus Group kan motta informasjon om lånegiverens kredittbeslutt i tillegg til informasjon som komplementerer kredittbeslutningen fra offisielle kreditorer, brukerrepresentanter, myndigheter eller andre offentlige kredittinformasjonsregistrer.

Ved søk om lån gjennom Tjenesten skal brukeren selv ta ansvar og beregne sine inntekter og løpende utgifter til alle sine livskostnader, slik at brukeren kan betale inn de månedlige låneavdragene. Man kan også bruke instruksjonene fra f.eks. Forbrukerrådets tjeneste (www.finansportalen.no). Lånets tilbakebetalingstid påvirker beløpet på lånets månedlige avdrag og den reelle årlige renten på lånet.

Etter at du har inngått en låneavtale kan utbetalingspraksisen variere fra bank til bank hvor lang tid de bruker på å gjøre lånet tilgjengelig på mottakerens konto, normalt varierer det fra et par timer til noen bankdager. Salus Group kan ikke påvirke tidspunktet for lånets utbetaling.

Kanselleringsrett

Brukeren har rett til å kansellere Tjenesten ved å varsle Tjenesteleverandøren innen 14 dager fra datoen da lånesøknaden ble gjort (angrefrist).

Tilgang til Tjenesten

Salus Group gir Brukeren en begrenset tillatelse til kansellerbar, ikke-eksklusiv bruk av Tjenestens nettsted, dets innhold og tjenester som kun er tilgjengelig for personlig bruk under disse definerte Vilkår og Betingelser.

Brukeren har rett til å se og bla gjennom Tjenesten og dets Innhold. Brukeren har ikke lov til å endre, kopiere, reprodusere, selge, overføre, offentliggjøre eller på annen måte publisere noen deler av eller hele Nettstedet, Innholdet eller Tjenestene med mindre det er uttrykkelig avtalt i skriftlig format av autoriserte i disse Vilkårene og Betingelsene. Dersom Tjenesten inneholder en eksplisitt mulighet til å formidle Tjenestens innhold til sosiale medietjenester (sk. knapper for deling på sosiale medier), anses ikke overføringen å være i strid med disse Vilkårene.

Brukeren får ikke bruke tjenesten på en måte som kan krenke, forhindre, overbelaste, skade eller på andre måter sette ut av funksjon andre brukeres bruk av Tjenesten (inkl. tidsforstyrrelser, datavirus, datamaskinkoder, -filer, -programmer som er laget for å skade, forstyrre, eller begrense funksjonaliteten på programvare, maskinvare eller utstyr som er direkte eller indirekte forbundet med Nettstedet/Tjenesten).

Brukeren får ikke bruke Tjenesten til ulovlige eller uautoriserte formål (f.eks. å sende spam, søppelpost, eller annen uautorisert kommunikasjon, eller samle inn og arkivere personlige opplysninger fra andre brukere).

Salus Group er ikke ansvarlig for innhold som er publisert eller overført av brukeren. Brukeren bærer alene ansvaret for at innhold og meldinger som sendes, publiseres eller overføres via Tjenesten, har brukerens rettigheter til å benytte informasjonen eller innholdet, inkludert rettigheten til å videreformidle slik informasjon og innhold til Salus Group, og gi Salus Group lov til å fritt overgi informasjonen eller innholdet via Tjenesten helt eller delvis til Salus Groups samarbeidende lånegivere og andre partnere. Brukeren samtykker i å ikke stille noen krav til Salus Group basert på brukerens publiserte, overførte, innsendte innhold via Nettstedet eller Tjenesten.

Ansvarsbegrensning og ansvarsfraskrivelse

Salus Group strever med å sikre at nettstedet og Tjenesten kan brukes kontinuerlig uten forstyrrelser. Salus Group gir imidlertid ikke noen som helst garanti for Tjenestens funksjonalitet eller Innhold, men dette tilbys «som de er». Salus Group er ikke ansvarlige for at Tjenesten skal kunne brukes uavbrutt, tidsriktig eller feilfritt. Salus Group har heller intet ansvar for nøyaktigheten, påliteligheten, avvik, feil eller andre mangler i innholdet og heller ikke bekjempelse av rettighetskrenkelser. Salus Group forbeholder seg retten til å gjøre tilføyelser, endringer, oppdateringer eller å modifisere nettstedets innhold, informasjon og regler når som helst uten forvarsel.

Salus Group er heller ikke ansvarlig for lånetilbud, lån eller låneavtaler som de samarbeidende lånegiverne tilbyr. Innvilget og utbetalt lånebeløp kan avvike fra opprinnelig ønsket lånebeløp.

Tjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig i alle land, vær oppmerksom på at det finnes kun få eller begrensede språkvalg. Tjenesten og dets funksjonalitet kan variere avhengig av faktorer som enhetskompatibilitet, nettverkstilkobling og innholdsformat.

Salus Group har ikke ansvar for hverken direkte eller indirekte skader, eller erstatningsansvar på skader (bl.a. tap av virksomhet, kontrakt, inntekt eller tap av informasjon eller driftsavbrudd), som skyldes bruk eller manglende tilgang til Tjenesten eller Innholdet, inkludert innholdet som Brukeren selv sender gjennom Tjenesten, eller disse Vilkårene, uavhengig av om skadene er basert på kontraktavtale, rettighetskrenkelse, uaktsomhet eller annen grunn, selv om Salus Group skulle ha blitt informert på forhånd om muligheten for slike skader. Salus Groups ansvar er under alle omstendigheter begrenset i henhold til lovverkets bestemmelser.

Gjeldende lov og tvistebehandling

Bruk av denne Tjenesten og disse Vilkårene er underlagt finsk lov, med unntak av dets lovvalgsregler. Oppstår det tvist mellom partene, skal dette søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlinger til enighet kan rettstvister i hovedregel fremmes til tingretten i Norge (Oslo tingrett / Oslo District Court). Forbrukeren kan imidlertid klage saken inn for det norske Forbrukerrådet (www.forbrukerradet.no) eller en klagenemnd f.eks Finansklagenemda (www.finkn.no) eller Forbruker Europa (https://forbrukereuropa.no).

Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler (cookies)

Salus Group håndterer personopplysninger som er innhentet gjennom bruk av Tjenesten i henhold til gjeldende personopplysningslov. I Salus Groups registeroversikt fremgår det en mer detaljert beskrivelse av personopplysningsbehandling og kundeforholdet.

Personopplysninger som blir oppgitt i forbindelse med bruk av våre tjenester, kan både brukes og overgis til alle bruksformål slik det står beskrevet i SalusGroup/DigiFinans sin Personvernerklæring, inkludert direkte markedsføring. Personvernerklæringen gir informasjon om brukerens rettigheter, som for eksempel informasjon om hvordan overholde forbud mot direkte markedsføring.

Tjenestens nettsted bruker informasjonskapsler («cookies») og annen lignende teknologi for nettstatistikk og informasjon om Tjenestens brukere eller brukerenheter, besøkstidspunkt samt hvilken del av nettstedet brukerne har besøkt, hvilke nettlesere besøkerne har i bruk og hvilket nettsted de kommer fra. Formålet med dette er å forenkle og forbedre nettstedets funksjonalitet og brukeropplevelse. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som sendes av webserveren og lagres av brukerens nettleser gjennom bruk av Tjenesten. Informasjonskapslene innhenter anonym informasjon, men gjennom innsamling av informasjonskapsler er det mulig å knytte til brukeren som enkeltperson.

Ved hjelp av informasjonskapsler kan Tjenesteleverandøren spore og analysere brukerbevegelsen, bruksatferd og data som bidrar til kvalitetsforbedring av nettstedets brukervennlighet samt personalisering av Tjenesten til hver enkelt konsuments preferanser i tillegg til å utnytte retargeting markedsføringsmetoder utenfor Tjenesten. Brukeren kan selv bestemme dersom brukeren ønsker å akseptere eller avslå å samtykke i lagring av cookies -informasjonskapsler, brukeren kan blokkere eller slette cookies ved å gå til innstillingsmenyen i nettleseren. Mer spesifikk informasjon om nettleser-baserte informasjonskapsler kan man finne i nettleserens hjelpeavsnitt. Dersom brukeren ikke tillater bruk av informasjonskapsler, kan dette påvirke Tjenestens bruk og opplevelse av nettsidene.

Tjenestens immaterielle rettigheter

Tjenesten og dets innhold som f.eks. tekster, bilder, produktinformasjon, varemerker, produkt logoer (heretter omtalt som «Innhold») tilhører Salus Group og samarbeidende partnere, og er beskyttet av lov om opphavsrett og annen opphavsrettslig regulering, forpliktelse, registrering og lovgivning av immaterialrettslige saker på internasjonelt nivå.

Alt Innhold som er assosiert med immaterielle rettigheter (f.eks. opphavsrett, registrerte og uregistrerte varemerker, designrettigheter, domenenavn, patenter, databaserettingheter og forretningshemmeligheter) og «goodwill»-forretningsverdier som oppstår ved bruk av disse, tilhører Salus Group eller dets samarbeidende partnere. Salus Group gir ikke noen direkte eller indirekte immaterielle rettigheter til brukeren.

Endringer i Vilkår og Tjenesteendringer

Salus Group forbeholder seg retten, etter eget skjønn til å endre disse Vilkårene til enhver tid. Endringene varsles om og trer i kraft på Tjenesten.

Salus Group kan når som helst, uten varsel eller erstatningsansvar endre Tjenesten og dets Innhold, inkludert produkter eller priser som beskrevet i Tjenesten, samt begrense bruk av Tjenesten eller dets funksjoner, eller videre suspendere og avslutte tilgang til hele eller deler av Tjenesten og dets Innhold. Dersom det finnes rimelig grunn til å tro at Tjenesten brukes i strid med angitte Vilkår og betingelser, eller bruk av Tjenesten anses være i strid med andre lovbestemmelser eller god praksis, har Salus Group rett til å nekte tilgang til Tjenesten og videre forby bruk av Tjenesten.