DigiFinans.no | Privatumo politika

Privatumo politika

Finske Personopplysningsloven (523/1999) 10 § og 24 §

Registeransvarlig

Oy Salus Group Ab (finsk organisasjonsnummer: 2765805-6)
Runeberginkatu 5B
00100 Helsingfors, Finland
Tlf. 358341092000

Behandlingsansvarlig person med ansvar for personopplysningssaker

Ivan Lazarevic [Behandlingsansvarliges navn]
Runeberginkatu 5B
00100 Helsingfors, Finland
Tlf. 358341092000
info@salusgroup.fi

Registerets navn

Et register basert på Oy Salus Group Ab’s kunderelasjoner og relaterte bedriftssaker

Registerets gruppe

Består av personer som søker lån gjennom DigiFinans.no -tjenesten i tillegg til andre personer som er i kontakt med denne nettstedstjenesten.

Formålet med behandling av personopplysninger

Personopplysninger håndteres for forvaltning, behandling, analysering og utvikling av kundeforhold, f.eks. for opprettholdelse av kundeinformasjon, forbehandling av lånesøknader og for å overføre nødvendig informasjon til samarbeidende forretningsvirksomheter som er knyttet til nettstedstjenesten f.eks. lånegivere, og for kundeundersøkelser og kundetilfredshetsundersøkelser.

I tillegg til kundekommunikasjon kan personlig data bli analysert og brukt til markedsføring inkludert direkte og målrettet markedsføring for å kunne møte interessene til nettstedbesøkerne med relevant innhold. I tillegg kan personopplysninger brukes til å designe og utvikle nettstedtjenestens virksomhet og tjenester.

Registerets datainnhold

Personopplysninger knyttet til lånesøknader og deres endringsopplysninger kan behandles i registeret:

Grunndata, f.eks: For- og etternavn, fødselsnummer/personnummer, kontaktinformasjon (e-postadresser, postadresser, telefonnumre), fødselsdato og alder, kjønn, språk, samt www-nettstedstjenestens brukernavn og passord.

Informasjon knyttet til kunderelasjoner og andre relevante opplysninger, f.eks.: kundeforholdets startdato, lånesøknader, antall personer i husholdningen, antall barn under 18 år, ektefelles/samboers/medsøkers navn, etternavn og fødselsnummer (personnummer) dersom denne personen har vært medsøker ved søk av lån, informasjon om yrke og arbeidsforhold, arbeidsforholdets startdato og varighet, utdanningsopplysninger, informasjon om boligform/boligtype, inntekts- og formueinformasjon, informasjon om andre lån, kredittopplysningsinformasjon, informasjon om tidligere innvilgede lånesøknader gjennom nettstedstjenesten, reklamasjoner, tilbakemeldinger, og andre saker knyttet til kundeforholdet og kundekommunikasjon inkl. mulig opptak av kundesamtaler, lagring av kundekommunikasjon, bruk av og informasjon innhentet fra målrettede markedsføringstiltak, bankkontoinformasjon for innvilget lån, informasjon om direkte markedsføringstillatelser og forbud, samt informasjon om bruk av elektroniske tjenester og innhold, i tillegg loggføres brukerens tekniske informasjon som sendes til serveren (IP-adresse, nettleser, nettlesertype) samt informasjon om ("cookies") informasjonskapsler i tjenestebrukerens nettleser.

Opplysningsendringer i detaljene oppsummert ovenfor.

Vanlige datakilder

Personopplysninger samles hovedsakelig inn når kunde- eller samarbeidsrelasjonen innledes og i løpet av kundeforholdet, samt ved annen relevant bruk av tjenesten, inkludert søknadsskjemaopplysninger, elektroniske tjenester og kundesamtaler. Informasjon innhentes når en bruker deltar i markedsføringskampanjer og arrangementer organisert av tjenesteleverandøren.

Personopplysninger kan også innhentes og oppdateres fra tjenesteleverandørens andre personregistre, fra samarbeidspartnere, samt selskap og myndigheter som leverer personopplysninger og kredittopplysninger f.eks. Bisnode.

Overførelse og utlevering av personopplysninger

Den behandlingsansvarlige overfører regelmessig opplysninger til sine samarbeidspartnere for å kunne utføre sammenligningstjenesten for lånetilbud, i tillegg overføres informasjon til kredittopplysningsbyråer som Bisnode. Opplysninger kan til enhver tid overlates ifølge gjeldende lovregler og innenfor lovens grenser f.eks. til direkte markedsføring eller til de som har rettslig grunnlag for innsamling av personopplysninger.

I prinsippet blir ikke personopplysninger overført utenfor EU eller det europeiske økonomiske samarbeidsområdet EØS, dersom det ikke er nødvendig for behandling av opplysninger eller teknisk databehandling, da overføringen også skal være i samsvar med personopplysingslovens bestemmelser.

Ved kundeforholdets utløp kan opplysninger overføres til tjenestens direkte markedsføringsregister, dersom den registrerte forbrukeren ikke har reservert seg mot direkte markedsføring.

Beskyttelse av registeret

Opplysninger som behandles elektronisk i personopplysningsfildatabasene er beskyttet av brannmurer, passord og andre sikkerhetskomponenter som til sammen utgjør aksepterte IT-sikkerhetstiltak.

Dokumentasjon som inneholder opplysninger i manuell form er plassert innenfor et sted hvor materialet er beskyttet mot uautorisert tilgang. Kun den identifiserte behandlingsansvarlige, tilknyttede medarbeidere eller saksbehandlerne med ansvar for angjeldende saksområde, har tilgang til informasjon i registeret.

Kontrollrett, forbudsrett, rett til korreksjon

Den registrerte har i følge personopplysingsloven rett til å få tilgang til personlig data som denne har oppgitt til registeret. Kontrollforespørselen må sendes til den behandlingsansvarlige med ansvar for personopplysningssaker, i tillegg skal forespørselen være skriftlig og signert. En kontrollforespørsel kan også etter avtale leveres ved personlig fremmøte på registeransvarliges kontorsted. Den behandlingsansvarlige har krav på å få erstattet sine utgifter i forbindelse med dette, dersom den registrerte bruker kontrolleretten mer enn én gang i året.

Den registrerte har i tillegg rett til å reservere seg mot tilgjengeliggjøring av personlig data til direkte markedsføring, distanssalg og annen direkte markedsføring, samt markeds- og meningsmålinger gjennom å ta kontakt med den behandlingsansvarlige som har ansvar for personopplysningssaker.

Den registrerte også har rett til å å kontakte den behandlingsansvarlige for å be om korrigering av feil informasjon.

________

Suomijos duomenų apsaugos įstatymo (523/1999) § 10 ir § 24 §

REGISTRUOTAS ADMINISTRATORIUS

Oy Salus Group Ab (Suomijos organizacinis numeris: 2765805-6) Runeberginkatu 5B 00100 Helsingfors, Suomija Tel. 3583410920000

ASMENS DUOMENŲ ADMINISTRATORIUS

Ivan Lazarevic [Asmens, atsakingo už asmens duomenų tvarkymą, vardas ir pavardė]
Runeberginkatu 5B
00100 Helsingfors, Suomija
Tel. 358341092000
info@salusgroup.fi

REGISTRO PAVADINIMAS

Registras, pagrįstas ryšiais su „Oy Salus Group Ab” klientais ir susijęs su verslo klausimais

REGISTRUOJAMA GRUPĖ

Ją sudaro asmenys, kurie kreipiasi dėl paskolų į DigiFinans.no ir kitus asmenis, turinčius ryšių su šios svetainės paslauga.

ASMENS DUOMENŲ APDOROJIMO TIKSLAS

Asmens duomenys yra tvarkomi siekiant valdyti, apdoroti, analizuoti ir plėtoti santykius su klientais, pvz., saugoti informaciją apie klientus, paruošti kreditų paraiškas ir išsiųsti reikalingą informaciją bendradarbiaujančioms įmonėms, susijusioms su svetainės paslauga, pvz., kreditoriams, taip pat klientų apklausai ir klientų pasitenkinimo tyrimui.

Be bendravimo su klientu, asmens duomenys gali būti analizuojami ir naudojami rinkodaros tikslais, įskaitant tiesioginę ir tikslinę rinkodarą, siekiant patenkinti svetainės lankytojų interesus, talpinant atitinkamą turinį. Be to, asmens duomenys gali būti naudojami kuriant ir plėtojant svetainės veiklą ir paslaugas.

DUOMENŲ TURINYS REGISTRE

Asmens duomenys, susiję su paskolų paraiškomis ir informacija apie jų pakeitimus gali būti tvarkomi registre:

Pagrindiniai duomenys, pvz., vardas ir pavardė, asmens kodas / asmens numeris, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresai, korespondencijos adresai, telefono numeriai), gimimo data ir amžius, lytis, kalba, taip pat svetainės naudotojo vardas ir slaptažodis.

Informacija apie santykius su klientais ir kita svarbi informacija, pvz., santykių su klientais pradžios data, kreditų paraiškos, asmenų skaičius namų ūkyje, vaikų iki 18 metų skaičius, sutuoktinio / sugyventinio / bendro pareiškėjo vardas, pavardė ir asmens kodas (asmens numeris), jei šis asmuo buvo bendras pareiškėjas kreipiantis dėl paskolos, informacija apie profesiją ir darbo santykius, įsidarbinimo pradžios data ir trukmė, informacija apie išsilavinimą, informacija apie buto tipą / buto rūšį, informacija apie pajamas ir turtą, informacija apie kitas paskolas, duomenys iš kredito biurų, informacija apie anksčiau teigiamai įvertintas kredito paraiškas interneto svetainėje, skundai, atsiliepimai ir kiti dalykai, susiję su santykiais su klientais ir bendravimu su klientu, įskaitant galimą pokalbių su klientais įrašymą, klientų pranešimų saugojimą, informacijos, gautos vykdant tikslinę rinkodaros veiklą, naudojimas, informacija apie suteiktų paskolų banko sąskaitą, informacija apie tiesioginės rinkodaros leidimus ir draudimus, taip pat informacija apie elektroninių paslaugų naudojimą ir turinį, be to, techninė informacija apie vartotojo prisijungimą, siunčiama į serverį (IP adresas, naršyklė, naršyklės tipas) bei informacija apie slapukus vartotojo naršyklėje.

Informacija apie pakeitimus yra išsamiai apibendrinta aukščiau.

STANDARTINIAI DUOMENŲ ŠALTINIAI

Asmeniniai duomenys dažniausiai renkami užmezgant ryšius su klientais ar bendradarbiaujant bei palaikant ryšius su klientais, taip pat kitaip naudojantis paslauga, įskaitant informaciją iš paraiškos formos, elektronines paslaugas ir klientų pokalbius. Informacija gaunama, kai vartotojas dalyvauja rinkodaros kampanijose ir paslaugų teikėjo organizuojamuose renginiuose.

Asmens duomenys taip pat gali būti renkami ir atnaujinami iš kitų paslaugų teikėjo asmens duomenų registrų, iš partnerių, taip pat iš įmonių ir įstaigų, teikiančių asmens duomenis ir kredito informaciją, pvz., Bisnode.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS IR ATSKLEIDIMAS

Asmens duomenų administratorius reguliariai siunčia informaciją savo partneriams, kad galėtų atlikti paskolų pasiūlymų palyginimo paslaugą, be to, informacija siunčiama į kredito informacijos biurus, tokius kaip Bisnode. Informacija gali būti teikiama bet kuriuo metu laikantis galiojančių įstatymų ir įstatymų ribose, pvz., dėl tiesioginės rinkodaros arba tiems subjektams, kurie turi teisinį pagrindą rinkti asmens duomenis.

Iš esmės asmens duomenys neperduodami už ES ar Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, išskyrus atvejus, kai tai būtina informacijos tvarkymui ar techninių duomenų tvarkymui, nes perdavimas taip pat turi būti vykdomas laikantis Asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatų.

Pasibaigus santykiams su klientu, informacija gali būti perduota paslaugų tiesioginės rinkodaros registrui, jei registruotas vartotojas nesutiko perduoti informacijos tiesioginės rinkodaros tikslais.

REGISTRAVIMO APSAUGA

Asmens duomenų failų duomenų bazėse elektroniniu būdu apdorojama informacija yra apsaugota ugniasienėmis, slaptažodžiais ir kitais saugos komponentais, kurie kartu sudaro patvirtintas IT saugumo priemones.

Dokumentacija, kurioje yra ranka rašyta informacija, laikoma vietoje, kur ji yra apsaugota nuo neteisėtos prieigos. Tik identifikuoti asmens duomenų valdytojai, susiję darbuotojai ar už atitinkamą darbo sritį atsakingi asmenys turi prieigą prie registro informacijos.

KONTROLĖS TEISĖ, DRAUDIMO TEISĖ, KOREGAVIMO TEISĖ

Remiantis Asmens duomenų apsaugos įstatymu, registruotas asmuo turi teisę susipažinti su asmens duomenimis, kuriuos jis pateikė registrui. Prašymas atlikti patikrinimą turėtų būti išsiųstas asmens duomenų administratoriui, be to, prašymą būtina pateikti raštu ir pasirašytą. Prašymą atlikti patikrinimą taip pat galima įteikti asmeniškai registrų administratoriaus biure po išankstinio susitarimo. Asmens duomenų administratorius turi teisę į su tuo susijusių išlaidų atlyginimą, jei registruotas vartotojas naudojasi kontrolės teise dažniau nei kartą per metus.

Įregistruotas asmuo taip pat turi teisę įslaptinti prieigą prie asmens duomenų vykdant tiesioginę rinkodarą, nuotolinę prekybą ir kitas tiesioginės rinkodaros formas, taip pat rinkodaros tyrimų ir nuomonės tyrimų tikslais, susisiekdamas su administratoriumi, atsakingu už asmens duomenų tvarkymą.

Įregistruotas asmuo taip pat turi teisę kreiptis į asmens duomenų administratorių ir reikalauti ištaisyti neteisingą informaciją.